Reklamacje

1. Kupujący może składać Sprzedawcy - F.H.U. "GWALENTO" Grzegorz Walentowski, ul. Mikołaja Kopernika 32B/13, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-227-91-77, REGON: 384768657,

reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres:

F.H.U. "GWALENTO" Grzegorz Walentowski

ul. Mikołaja Kopernika 32B/13

83-200 Starogard Gdański

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne. Gwarancja dla podmiotów gospodarczych obejmuje okres 12 miesięcy

3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje. 

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na konto lub można go odebrać osobiście w siedzibie sklepu mieszczącego się pod adresem , w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.

5. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

1) Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

2) Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Zwroty

Adres do zwrotu:

F.H.U. "GWALENTO" Grzegorz Walentowski

ul. Mikołaja Kopernika 32B/13

83-200 Starogard Gdański

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia(zamieszczonego poniżej), które może zostać złożone:

- listownie na adres Sprzedającego

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Przesyłkę należy nadać na adres:

F.H.U. "GWALENTO" Grzegorz Walentowski

ul. Mikołaja Kopernika 32B/13

83-200 Starogard Gdański

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

F.H.U. "GWALENTO" Grzegorz Walentowski

ul. Mikołaja Kopernika 32B/13

83-200 Starogard Gdański

NIP: 592-227-91-77, REGON: 384768657e

Ja___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy___________________________, numer oferty___________________________.

Data zawarcia umowy to___________________________, data odbioru___________________________.

 

Imię i nazwisko___________________________

Login Allegro___________________________

Adres___________________________

Data___________________________

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru, ponosi go Kupujący odstępujący od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Pozostałe informacje

W agregacie , pompach spalinowych , gwarancji nie podlegają następujące rzeczy:

szarpak

świeca

regulacja gaźnika

amortyzatory